Visie en Missie

 
Visie

Basisschool Heilinde is een school in het hart van St. Willebrord, als school nemen we een belangrijke plaats in, in het dorp. We zien onze school als een gemeenschap, waarin kinderen en volwassenen samen leren, spelen, werken, leven en opgroeien. We hebben voortdurend aandacht voor normen en waarden. We zijn met onze gemeenschap een oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst. Een maatschappij waarvan we nu nog niet kunnen vertellen hoe deze eruit zal zien. Werken, leven en samenleven zijn continu aan verandering onderhevig en in ontwikkeling.   
  
We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren hoe alles met elkaar is verbonden. Iedereen mag zichzelf zijn, we dragen ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. We bieden kinderen handvatten waarmee ze in de toekomstbewust met elkaar en hun omgeving om kunnen gaan.  
  
In onze ogen is onderwijs niet alleen het overbrengen van feitenkennis of het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook het aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachten en interpretaties.  
 


Waar gaan we voor   
  
We willen iedereen laten beleven dat je gezien wordt en erbij hoort. Ervaren dat je ertoe doet en dat je zelf het verschil kunt maken. We geven goed onderwijs, gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. De basisvaardigheden en basisvakken staan centraal.   
  
Motto  
  
Leren om stevig te staan in de wereld van morgen!   

  
Waar staan we voor   
  
Kernwaarden 
  
We werken vanuit onze kernwaarden SVOEP.   
Samen, verantwoordelijk, ontplooiing, eigenheid en plezier.   

  
Samen  
 • Samen kunnen we meer dan alleen  
 • Vertrouwen in jezelf en de ander  
 • Zonder relatie geen prestatie (ouders en kinderen)  
 • Ondanks onze verschillen doen we het samen   
Verantwoordelijk  
 • Je bent verantwoordelijk voor wat je zegt, denkt en doet  
 • Je bent verantwoordelijk voor je leerproces  
 
Ontplooiing  
 • We stimuleren het ontdekken van elkaars talenten   
 • We zetten in op brede ontwikkeling en vaardigheden   
 • We stimuleren nieuwsgierigheid  
  Eigenheid  
 • Iedereen is anders en mag er zijn   
  Plezier  
 • Er is tijd en ruimte om plezier te maken met elkaar  
 • We stimuleren betrokkenheid  
 • Met plezier naar school gaan vormt de basis van ons onderwijs  
    
Onze belofte   
  
Als kinderen basisschool Heilinde verlaten hebben ze kennis, inzichten, vaardigheden en ervaring opgedaan. Ze vertrouwen in zichzelf en de ander. We geven de kinderen bagage om als wereldburger in de maatschappij van morgen te kunnen functioneren.